Projektbeskrivning

Projektets viktigaste dokument!

Beskrivning

Projektbeskrivningen är ett av de viktigaste dokumenten inom hela projektprocessen, och är projektledarens viktigaste verktyg för planering, strukturering och en effektiv kommunikation med övriga intressenter såsom beställare m.fl.

Kan också kallas projektplan, men projektbeskrivning är oftast ett bättre ord för att beskriva dokumentet.

Dokumentmallar hittar du längst ner på sidan

Projektbeskrivningens innehåll

En projektbeskrivning kan byggas upp på ett antal olika sätt, nedan ges ett exempel på indelning. Kom ihåg att alltid anpassa projektbeskrivningen efter det enskilda projektet!

Sammanfattning

Det är alltid bra att börja med en sammanfattning av projektbeskrivningen för de intressenter som kanske inte har tid att gå igenom ett omfattande dokument, utan vill ha en översikt över planeringen och projektet i helhet.

Beställare

Beskrivning av beställaren av projektet, också kallat projektägare

Bakgrund

Bakgrunden är till för att skapa en grund att stödja projektets syfte och mål på, att ge en mer heltäckande bild av behovet av projektet.

Syfte & Mål

Viktigast och också svårast är att precisera syftet, alltså vilka effekter man vill uppnå med projektet, samt målen för projektet.

Metod / Modell

Ibland används en särskild projektmodell med fastställda rutiner för rapportering, administration, tidsplan m.m. Används särskilda metoder kan det också beskrivas här.

Omfattning & strategi

Omfattningen beskriver i stora drag ramarna för projektet, kanske med en WBS - Work breakdown structure. Strategin motiverar de huvudsakliga vägvalen för projektet. Med avgränsningar kan projektet begränsas, t.ex. genom att exkludera vissa delar.

Tidsplan

Med en översiktlig tidsplan är det lättare att bilda sig en uppfattning om projektet. Detta är oftast en sammanfattad variant av den separata tidsplanen. Kan illustreras med hjälp av ett GANTT-schema.

Kravspecifikation

I kravspecifikationen anges projektkrav och produktkrav. Det förra är krav för projektets genomförande, det senare kraven för själva produkten eller innehållet som ska tas fram.

Kommunikation & rapportering

Sammanfattning av kommunikationsplanen med möten, rapportering, intressenter och andra kommunikativa insatser.

Risker & kvalitet

Sammanfattning av riskanalys med riskidentifiering samt riskhanteringsplan, samt kvalitetssäkrande åtgärder.

Budget & ekonomi

Projektets budget innehåller ekonomiska ramar, kalkyler och riktlinjer. Ekonomi kan också röra försäljningsanalyser m.m. Sammanfattning av separata ekonomiska dokument.

Övrigt & bilagor

Övrig information rörande projektet, fler analyser eller planer.

Dokumentmallar projektbeskrivning

Relaterade artiklar