Planera

Projektmoment med många fallgropar!

Beskrivning

Att planera ett projekt kan göras på många olika sätt, enligt olika modeller och med olika projektverktyg. Under planeringsarbetet:

 • Utarbetas syfte & mål
 • Kan en wbs tas fram
 • milstolpeplan med aktiviteter och mål
 • Tas eventuellt en nätplan med beroenden fram
 • En tidsplan tas fram
 • Projektgruppen skapas
 • Projektplanen tas fram

Skapa projektgruppen

I projektgruppen finns ett antal olika roller. Dels beställaren, projektledaren – i övrigt så måste projektgruppen skapas. Här finns projektdeltagare, styrgrupp m.fl.

Projektbeskrivning

Det kanske viktigaste arbetet under planeringsarbetet är att ta fram projektbeskrivningen. Denna bildar ramen för hela projektet, och innehåller analyser, planer och annat som behövs för att kommunicera och genomföra projektet.

Projektmodeller

Det finns många olika projektmodeller att välja mellan, traditionella och agila. Att arbeta efter en etablerad modell kan ge många fördelar i arbetet och öka kvalitén i projektet.

Aktivitetsplanering

Aktivitetsplanering görs för att identifiera projektets aktiviteteter, vad som ska göras för att nå milstolparna. Samlas i en Aktivitetsplan

Behovsplan

Alla resurser som krävs för genomförande av ett Projekt samlas i en behovsplan.

Denna listar alla resurser som behövs efter resurstyp:

 • Människor
 • Utrustning
 • Material
 • Tid
 • Pengar

Tidsplan

Tidsplanen visar aktiviteterna i ett projekt och hur de är tidsmässigt planerade. Vanligaste utformningen är GANTT-schema

För att beräkna tidigaste färdigställande av ett projekt används Kritiska linjen.

Resurshantering

För att få en jämn fördelning av resurser, och undvika överutnyttjande, kan t.ex. Resurshistogram upprättas.

Originalplan

När tidsplanen är färdig och godkänd, bör den låsas tillsammans med övrig planering i en originalplan. Det är mot denna som projektet följs upp under genomförandet.

Projektverktyg

Genom att använda projektverktyg kan arbetet att planera projekt underlättas. Projektverktyg är oftast datorprogram som du installerar eller kör via webben.

Kalkylering

Två metoder finns för kalkylering av ett projekts kostnader, Självkostnadskalkyl och Bidragskalkyl. Särintäkt är den intäkt som tillkommer om ett projekt genomförs. Särkostnad är den kostnad som tillkommer. Täckningsbidrag är särintäkt - särkostnad.

En aktivitetskalkyl upprättas för varje aktivitet, där resursåtgången beräknas för varje aktivitet. En periodiserad förkalkyl upprättas för att visa på kostnader och ackumulerade kostnader över hela projektets genomförande. Detta kan med fördel göras i diagramform.

Riskhantering

Riskhantering består av Riskidentifiering, Riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Samlas i riskanalys.

Kvalitetsstyrning

Består av kvalitetsplanering, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning. Kvalitetsarbete följer alltid cykeln: Reagera → Planera → Genomföra → Kontrollera.

kravspecifikationen bestämmer kvalitetsnivån genom att ange vad som är ett godkänt resultat. Regelverk för kvalitetsstyrning finns beskrivet i standardveken Iso 9000 och Iso 10 000. En speciell standard för kvalitet i projektarbete finns i Iso 10 006.

Ändringshantering

Det är viktigt att det finns klara rutiner och dokumenterat i projektplanen hur ändringar hanteras inom ett projekt. Ändringar som påverkar styrparametrar i ett projekt skall alltid föras upp till beställaren eller styrgrupp. Versionshantering för projektdokument ökar spårbarheten. Projektledarens mandat att besluta om ändringar bör vara klart definierade.

Mallar