Förstudie projekt

Miniprojekt för att reda ut förutsättningarna!

Beskrivning

En förstudie görs för att ta fram förutsättningarna för ett projekt. I förstudien så klarläggs omfattningen av projektet, nuläget analyseras, innehållet struktureras och intressenter kartläggs. Vidare bedöms affärsnyttan om projektet genomförs, lösningsförslag tas fram, krav tydliggörs och en plan för dess genomförande tas fram.

Mallar & dokument förstudie

Förstudiens innehåll

Ofta brukar förstudien sammanfattas i en förstudie rapport. I denna finns ett antal olika

Intressenter och intressentanalys

Svarar på frågorna:

  • vem vill att jag lyckas?
  • vem stödjer mig offentligt?
  • vem stödjer mig dolt?
  • vilka framgångar påverkar mig?
  • vilka tjänar på projektet?
  • vilka förlorar på projektet?
  • vilka är jag beroende av?

Exempel på intressenter är kunder, leverantörer, anställda, användare, beställare m.fl.

Ekonomi & ekonomisk analys

En ekonomisk analys genomförs för att se bärigheten ekonomiskt i projektet. Vilket ekonomiskt bidrag ger projektet, vilka konkurrensfördelar ger det samt vilka krav och affärsmål finns. Svaren på dessa frågor visar hur mycket projektet kommer att kosta, hur mycket det kommer att inbringa i sparade kostnader eller intäkter, hur olika händelser påverkar projektets utgång m.fl.

Val av lösning

För val av lösning i projektet, varesig det är produktutveckling eller någon annan typ av projekt, så måste också prioriteringar göras. Ett effektivt sätt att göra en övergripande prioritering i projektet är projekttriangeln.

Krav och kravspecifikation

Beskrivning av vad som ska uppnås i projektet görs oftast i form av en kravspecifikation. Kraven delas in i produktkrav och projektkrav. Produktkrav är de krav som ställs på den färdiga produkten som projektet ska ta fram, projektkraven anger ramar för projektet.

Övriga planer i förstudien

Det finns många olika sätt att planera för projektet, och i detta är det oftast effektivt att ta fram olika former av planer. Här finns t.ex. milstolpeplan, wbs, swot-analys med flera.