PENG-Modellen

Prioritera Enligt NyttoGrunder

Beskrivning

PENG-modellen används för att visa vilka nyttor som en investering ger och inkluderar både intäkter och kostnadsbesparingar. PENG-modellen skiljer sig främst från andra modeller genom att den också inkluderar svårvärderade och indirekta nyttor. Modellen delas in i en nyttostapel och en kostnadsstapel.

Direkt nytta (Grönt)

Direkt resultatpåverkande nytta som ändrade intäkter eller kostnader, till exempel sänkta lönekostnader eller ökade inkomster.

Indirekt nytta (Gult)

Indirekta förändringar som minskade sjuktal på grund av ökad hälsa hos medarbetare, ökad effektivitet efter mer motiverad personal och liknande.

Svårvärderad nytta (Rött)

Intäkter och kostnader som är svåra att kvantifiera och räkna på till exempel allmänhetens uppfattning om företaget

Kostnader för nyttan (Blått)

Sammanställda kostnader för projektet eller satsningen.

Arbetsgång

  1. Gör en värdering av samtliga delar i Nyttostaplen.
  2. Sammanställ alla kostnader
  3. Beräkna skillnaden mellan summan av delarna i Nyttostapeln och Kostnadsstapeln. Detta kallas Nettonyttan.

Dokumentmallar PENG-modellen

Länkar