Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

foerstudie [2013/08/20 23:36]
snowadmin [Beskrivning]
foerstudie [2017/03/10 14:39] (aktuell)
jonas [Beskrivning]
Rad 3: Rad 3:
  
 ===== Beskrivning ===== ===== Beskrivning =====
-En förstudie görs för att ta fram förutsättningarna för ett projekt. I förstudien så klarläggs omfattningen av projektet, nuläget analyseras, innehållet struktureras ​ochintressenter ​kartläggs. ​Viddare ​bedöms affärsnyttan om projektet genomförs, lösningsförslag tas fram, krav tydliggörs och en plan för dess genomförande tas fram. +En förstudie görs för att ta fram förutsättningarna för ett projekt. I förstudien så klarläggs omfattningen av projektet, nuläget analyseras, innehållet struktureras ​och intressenter ​kartläggs. ​Vidare ​bedöms affärsnyttan om projektet genomförs, lösningsförslag tas fram, krav tydliggörs och en plan för dess genomförande tas fram. 
  
 ===== Mallar & dokument förstudie ===== ===== Mallar & dokument förstudie =====